Algemene voorwaarden EGEO bv

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Aanbieding’: het geheel aan producten dat wordt aangeboden door EGEO bv en dat ten allen tijden geraadpleegd kan worden op de website van EGEO bv (www.egeo.be).
‘Offerte’: formeel, persoonlijk en individueel aanbod opgesteld door EGEO bv op verzoek van een potentiële Klant. De Offerte zal steeds de benaming ‘Offerte’ dragen. Samen met de algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden vormen de toepasselijke overeenkomst met de klant.
‘Bestelformulier’: het formulier dat door EGEO bv aan de klant overhandigd zal worden en door de Klant volledig en correct moet ingevuld worden bij het plaatsen van een bestelling.
‘Contract’: de overeenkomst met betrekking tot de levering van (een) Goed(en) of Dienst(en), samengesteld uit deze Algemene Voorwaarden en eventueel Aanvullende Voorwaarden; en elke schriftelijke wijziging aan deze overeenkomst.
‘Dienst’: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten dat bestaat uit een te verrichten of verrichte werkzaamheid.
‘EGEO’: EGEO bv, Ondernemingsnummer 0537.191.443 en maatschappelijke zetel te Romeynsweel 8, 2030 Antwerpen.
‘Kantooruren’: van 9.00 uur tot 17.00 uur, elke dag behalve zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.
‘Klant’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EGEO in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Particuliere Klant’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht Goeden of diensten verwerft of gebruikt
‘Goed’: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten bestaande uit de levering van tastbare goederen.
‘Website(s)’: de websites (tezamen of afzonderlijk), die door EGEO beheerd worden of ontwikkeld werden, hetzij voor eigen gebruik, hetzij voor een Klant.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van EGEO, alsmede op alle met EGEO aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op een bepaalde Dienst en/of Goed. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. EGEO behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
6. Door het gebruik van de Websites van EGEO en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
7. EGEO is gerechtigd beroep te doen op derden (onderaanneming) bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

Artikel 2 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen zijn niet verbindend en kunnen niet beschouwd worden als een Offerte. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur en is bindend voor een termijn van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Samen met de algemene voorwaarden en eventuele toepasselijke Aanvullende voorwaarden vormen de toepasselijke overeenkomst met de klant.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is overhandigd, verstuurd of per e-mail is verzonden naar het door Klant opgegeven (e-mail)adres.
3. Klant en EGEO komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van EGEO gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van het Goed of de Dienst die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Artikel 3 – Prijzen

1. Prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (‘BTW’) of andere toepasselijke belastingen.
2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3. De Klant is de prijs verschuldigd die EGEO in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft meegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door EGEO worden gecorrigeerd.
4. De tarieven kunnen in de loop van het Contract op elk moment worden aangepast door EGEO op voorwaarde dat de Klant hier minstens 1 maand vooraf van wordt verwittigd. In geval van een tariefverhoging – behalve bij een aan de index van de consumptieprijzen gerelateerde stijging – heeft de Klant het recht om het Contract op te zeggen uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen zonder dat hij enige vergoeding verschuldigd is.
5. Leveringskosten worden duidelijk aan de Klant meegedeeld.
6. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant meegedeeld.

Artikel 4 – Betaling

1. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door middel van domiciliëring of overschrijving voldaan te worden. Bestellingen elektronisch geplaatst via de Website vormen hierop een uitzondering: het Goed of de Dienst wordt pas geleverd nadat het openstaand saldo werd voldaan.
2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag is op het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd ten belope van 1,5 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd vastgesteld op 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 12 € als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.
3. In geval van niet-betaling van één van de facturen, van iedere aanvraag tot schuldbemiddeling, in der minne of gerechtelijk, van iedere aanvraag tot betalingsuitstel, of van ieder ander feit waaruit het betalingsonvermogen van de klant blijkt, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar. EGEO is bovendien in deze gevallen gerechtigd om alle bestaande orders en/of dienstprestaties, zonder ingebrekestelling, op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens de klant.
4. Bij laattijdige betaling die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermijnen of de interesten en dit overeenkomstig art. 1254 B.W. De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend.
5. Uitstel van betaling kan door EGEO uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uitzonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als één van de huidige voorwaarden afwijkende gewoonte.
6. Niet betaalde facturen kunnen worden toevertrouwd aan een incassobureau. De daaraan verbonden administratiekost komen volledig ten laste van de in gebreke blijvende debiteur.
7. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die EGEO, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
8. Facturen kunnen worden betaald door middel van domiciliëring of door middel van overschrijving. In onderling overleg kunnen ook alternatieve betalingswijzen overeengekomen worden.
9. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens bij een bestelling via de Website versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.
10. Indien door EGEO een betalingstermijn is afgesproken voor een bestelling via de Website geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen voor bestellingen via de Website kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
11. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. EGEO is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever.
12. EGEO heeft te allen tijde het recht om facturen op te stellen voor de uitgevoerde prestaties, zelfs indien dit slechts gedeeltelijk prestaties betreffen. 13. Elk protest aangaande de opstelling, de vorm of de inhoud van onze facturen, hierin begrepen de huidige algemene en de bijzondere voorwaarden, is slechts geldig en kan derhalve slechts ontvankelijk worden verklaard, indien dit protest wordt geformuleerd binnen de 10 kalenderdagen na de datum van ontvangst van de factuur. In elk geval dient het protest om geldig te zijn te worden gemotiveerd en nauwkeurig de redenen van het protest op te sommen. Ook dient de klant in geval van protest de omvang van dit protest in geldwaarde uit te drukken. Het protest voornoemd geschiedt enkel bij aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel of via email aan info@egeo.be.
14. In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest niet van toepassing is, opeisbaar op de vervaldatum van de factuur en worden deze bedragen desgevallend, ingeval van laattijdige betaling vermeerderd met de intresten, schadevergoedingen en invorderingskosten zoals hierboven onder punt 2 bepaald.
15. Bij ontstentenis van een geldig protest zoals hierboven bepaald, erkent de opdrachtgever de juistheid van de door ons gefactureerde prestaties, zelfs indien hierover geen voorafgaandelijke overeenkomst of aanbod van EGEO bestaat.
16. In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal deze een schadevergoeding betalen van minstens dertigvan de totale prijs van de overeenkomst. Een hogere schadevergoeding zal worden aangerekend wanneer de geleden schade groter is dan 30%. De geleden schade wordt berekend volgens de te verwachten resterende betalingen volgens de resterende duurtermijn van de overeenkomst.
17. De Klant verbindt zich ertoe om EGEO alle noodzakelijke gegevens te verschaffen die nodig zijn voor een correcte opstelling van de factuur (zoals maatschappelijke naam, btw-plicht, btw-nummer, …). In beginsel zullen de gegevens gebruikt worden zoals deze door de Klant worden meegedeeld op het bestelformulier. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens, alsook enige wijzigingen omtrent deze gegevens te melden. Wijzigingen omtrent deze gegevens kunnen enkel bij aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel of via e-mail aan info@egeo.be gemeld worden.

Artikel 5 – Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd en ingepland in onderling overleg met de Klant. In beginsel streeft EGEO ernaar om bestellingen die zijn ingepland ook te behandelen volgens overeenkomst.Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
2. Teneinde EGEO in staat te stellen het onderhoud en de goede werking van de Goederen en Diensten te verzekeren, verbindt de Klant zich ertoe om tijdens zijn openingsuren de aangestelden van EGEO te allen tijde toegang te verlenen tot de noodzakelijke ruimten en apparatuur.
3. De Klant verbindt zich ertoe om aanwezig te zijn of zich te laten vertegen- woordigen bij iedere interventie van EGEO, en hij aanvaardt, indien hij afwezig is, om elk door een kennelijk aangestelde ondertekend document als tegensprekelijk en geldig te beschouwen.
4. Levering van diensten worden besproken en ingepland in onderling overeenkomst met de Klant. Klant heeft de verplichting om de leveringsruimten ter beschikking te stellen op het vooraf afgesproken tijdstip.
5. Indien een Goed dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Goed weer beschikbaar is.
6. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
7. Bij de levering wordt een proces-verbaal opgemaakt, waarin wordt bevestigd dat Goederen en Diensten effectief werden geleverd en in ontvangst genomen door de Klant.
8. Zodra het te leveren Goed op het opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico, waar het dit Goed betreft, over op de Klant.
9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
10. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde Goeden in voorraad zijn), dan heeft EGEO het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
11. De Klant is verplicht het gekochte Goed of Dienst binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is EGEO gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Klant van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het Goed in kwestie).

Artikel 6 – Gebreken en klachttermijn

1. De Klant is verplicht het Goed of de Dienst onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Klant, die betrekking hebben op gebreken aan het Goed, die uiterlijk zichtbaar zijn, of de geleverde Dienst, moeten door de Klant binnen zeven (7) dagen na levering of interventie (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het Goed niet aan de Klant werd of kon worden geleverd), aan EGEO schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht, zoniet worden het Goed of de Dienst geacht aanvaard te zijn.
2. De Klant, niet zijnde Particuliere Klant, is niet gerechtigd het Goed, waarover geen gemotiveerde klachten bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. EGEO is in dat geval vrij het Goed voor rekening en risico van de Klant onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terug te zenden.

AArtikel 7 – Aansprakelijkheid van EGEOA

1. EGEO verbindt zich ertoe de haar opgelegde diensten te verzekeren, maar komt niet tussenbeide inzake eventuele betrekkingen tussen de Klant en andere telecom-/internetoperatoren en/of telecom-/internetgebruikers.
2. Indien de Klant openstaande facturen heeft, kan geen enkele vorm van aansprakelijkheid ten laste van EGEO worden ingeroepen.
3. EGEO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of vernieling van de computergegevens op de informatiedragers van enige apparatuur.
4. EGEO heeft een middelverbintenis en geen resultaatsverbintenis. In geen geval zal zij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schade zoals verlies van omzet, inkomsten, winst, commissies, enz.

Artikel 8 – Recht van verzaking en ruiling

1. De Particuliere Klant kan, volgens de Belgische wet betreffende Marktpraktijken en Consumentenbescherming van 6 april 2010 (hierna ‘W.M.P.C.’), binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het Goed zonder boete en zonder opgaaf van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of een andere vergelijkbaar Goed waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende Goedregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het Goed en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Het verzakingsrecht is echter niet verloren als het Goed één keer als test wordt gebruikt of als de verpakking geopend is, voor zover het noodzakelijk was om het Goed uit te testen. Alle meegezonden documentatie, origineel aankoopbewijs, garantiebewijs en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Particuliere Klant verplicht het ontvangen Goed binnen veertien (14) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij EGEO. Het Goed dient vervolgens in de staat waarin de Particuliere Klant het Goed heeft ontvangen te worden geretourneerd aan EGEO, met vermelding van zijn bankrekeningnummer.
2. Indien de Particuliere Klant van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt EGEO binnen tien (10) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Particuliere Klant aan EGEO betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat EGEO van de Particuliere Klant hiertoe aangewezen heeft gekregen.
3. EGEO is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het Goed ontstaat.
4. Overeenkomstig artikel 47, §4, 2° W.M.P.C. kan de Particuliere Klant geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van een Goed dat volgens de specificaties van de Particuliere Klant is vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter heeft of door zijn aard niet kan worden teruggezonden of snel kan bederven of verouderen.
5. Indien het Goed niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het Goed blijft eigendom van de Klant welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Klant kan het Goed ook worden bezorgd.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van een Goed gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit Goed volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
2. De Klant mag het Goed, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor het door EGEO geleverde Goed de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien het afgeleverde Goed niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, EGEO in kennis te stellen. Particuliere Klanten komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
2. Indien EGEO om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Klant die geen Particuliere Klant is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het Goed of de Dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
o indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd
o indien er veranderingen in of aan het Goed zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van EGEO of de fabrikant zijn verricht;
o indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
o indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
o indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Artikel 11 – Duur van de Overeenkomst-Ontbinding-Vernieuwing

1. Onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor de onherroepelijke en niet-reduceerbare termijn vermeld op de bestelbon.
2. De Klant kan evenwel besluiten om de overeenkomst te ontbinden op voorwaarde van betaling van een ontbindingsvergoeding zoals bepaald in Artikel 4.
3. Als er geen ontbinding van de overeenkomst wordt aangekondigd door de ene partij aan de andere, drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst, via een aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel van de tegenpartij, met ontvangstbevestiging, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een achtereenvolgende periode van één jaar, onder de geldende voorwaarden op moment van
stilzwijgende verlenging (pro rate temporis indien van toepassing, bv. service uren).
4. In alle gevallen van beëindiging van de onderhavige overeenkomst door het verstrijken van de termijn of door vervroegde ontbinding, is de Klant ook gehouden alle te zijner beschikking gestelde apparatuur onmiddellijk aan EGEO terug te geven en wordt bij niet-naleving een dwangsom opgelegd van 25,00 € per dag vertraging.
5. Indien de Klant, bij handelsoverdracht, de onderhavige overeenkomst laat overnemen door een door EGEO, of degene aan wie de rechten zijn overgedragen of in pand gegeven, goedgekeurde opvolger, wordt de oorspronkelijke Klant, die geen achterstallen heeft inzake betaling, vrijgesteld van zijn verplichtingen dus van de opzeggingsvergoeding.

Artikel 12 – Overmacht

1. In geval van overmacht is EGEO niet gehouden zijn verplichtingen jegens de andere partij na te komen. EGEO is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 13 – Intellectuele eigendom

1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot het Goed en/of de Website berusten bij EGEO, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten.
3. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EGEO, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Goed zelf.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

1. Wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: De persoonlijke gegevens die de Klant zelf invoert in een contact of aanvraagformulier worden bewaard in het bestand van EGEO.
2. Door het invullen van een Contract of Bestelformulier geeft de Klant de toelating tot de informaticaverwerking van deze gegevens. Tevens geeft de klant, om zich te beschermen en ter bestrijding van fraude, ook toelating tot eventuele controle van de verstrekte gegevens bij derden, zoals de werkgever of de het sociaal secretariaat. Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Hoogstraat 139, 1000 Brussel.
3. De Klant heeft kosteloos recht van toegang tot de verwerkte gegevens, het recht om verkeerde gegevens te laten verbeteren en het recht toe te zien op de schrapping van gegevens waarvan de verwerking en het behoud wettelijk verboden zijn. De Klant heeft tot slot het recht om het gebruik van hem betreffende persoonsgegevens die, rekening houdend met de verwerking, als onvolledig of irrelevant beschouwd worden, te verbieden. Wanneer de Klant zijn rechten wenst uit te oefenen, moet hij daartoe een brief, vergezeld van een recto/verso kopie van zijn identiteitskaart richten aan de houder van het desbetreffende bestand per brief of e-mail, of zich persoonlijk bij de houder aanbieden.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van EGEO, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 16 – Diverse bepalingen

1. De maatschappelijke zetel van EGEO bv is gevestigd te Romeynsweel 8, 2030 Antwerpen, met KBO nummer 0537 191 443. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan EGEO op voormeld adres of naar het e-mail adres info@egeo.be .
2. De EGEO klantendienst (03 369 94 67) is bereikbaar voor informatie tijdens de Kantooruren. EGEO streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen de 48 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan EGEO, wordt de Klant in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van EGEO een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en EGEO met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Algemene Voorwaarden EGEO bv, 20 juni 2019 (download in PDF-formaat)